Đinh La Thăng » "văn bản pháp luật"

văn bản pháp luật

Ban hành 18 văn bản QPPL trong tháng 11/2015

Ban hành 18 văn bản QPPL trong tháng 11/2015

14/12/2015Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 11/2015, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ...

Thủ tướng Chính phủ phân công soạn thảo 18 văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

Thủ tướng Chính phủ phân công soạn thảo 18 văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

10/01/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ...

Kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

Kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

02/01/2014 | Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ yêu cầu năm 2014 tiếp tục là năm trọng tâm về xây dựng thể chế; kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản...