Đinh La Thăng » "đơn vị sự nghiệp công lập"

đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công

20/11/2016Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. * Toàn văn Nghị quyết số 07. Hướng tới cân bằng thu – chi NSNN Trong Nghị quyết này, Bộ Chính trị đặt mục...