Đinh La Thăng » "Ải Chi Lăng"

Ải Chi Lăng

Thế thời, thế nước, thế trận giữ chủ quyền Biển Đông

Thế thời, thế nước, thế trận giữ chủ quyền Biển Đông

22/04/2012“Thế” trong nghệ thuật quân sự là tình thế, thế nước, thế trận, thế bố trí lực lượng trên địa hình địa lý. Thế lấy lực làm cơ sở, do lực quyết định, nhưng thế lợi, thế hiểm thì biến lực nhỏ thành lớn và ngược lại một lực lớn nhưng ở vào thế bất lợi, mất thế thì bị suy yếu. Lịch...